Premis

BASES PREMIS LOCALTIC CUNIT 2018

1.DEFINICIÓ

La presentació de bones pràctiques i d’experiències realitzades per les administracions pioneres en l’aplicació dels Esquemes Nacionals, Innovació, Ciutats Intel·ligents, Administració electrònica, Govern obert, Transparència i altres noves àrees de desenvolupament de les nostres administracions que aportin valor als serveis públics i a les persones a les que serveixen, ha de permetre facilitar a altres administracions la pressa de decisions i la millor planificació d’actuacions futures, tant pel compliment de les exigències de les normes com per a la millor i més eficient gestió dels projectes i serveis que gestionen.

2.LLISTAT DE CATEGORIES

1.- Premi projecte consolidat en Interoperativitat (inter i intra)

2.- Premi projecte consolidat de Gestió de la Seguretat

3.- Premi millor iniciativa d’innovació interna i canvi cultural

4.- Premi millor projecte consolidat de transformació digital

5.- Premi millor projecte de transparència i bon govern

6.- Premi millor pla d’adequació normativa: Lleis 39 i 40/ llei de contractes/RGPD

7.- Premi millor projecte en participació ciutadana

8.- Premi millor projecte de gestió de dades: big data, reutilització

9.- Premi millor projecte de Smart Cities

  1. Premis al Servei Públic en mobilitat més innovador: mòbil / App

Premis especials:

  1. Premi a la millor iniciativa tecnològica de Cunit

3.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

Els representants del sector públic, podran enviar les seves propostes, que hauran de desenvolupar una solució, experiència o bona pràctica relacionada amb alguns dels objectius del congrés.

1.Les propostes hauran de ser enviades a través de format electrònic al correu hola@localtic.cat . Per acceptar la proposta, l’interessat ha d’estar prèviament registrat com a inscrit al Congrés. És necessari inscriure’s a través de la pàgina web www.localtic.cat

2.Les propostes tindran una extensió màxima de 4 pàgines de mida A4, inclosos gràfics i possibles annexos, sense comptar la fitxa descriptiva que també s’haurà de presentar juntament amb la proposta i que es mostra a continuació. El format de text serà lletra verdana 10. La fitxa descriptiva del projecte haurà de contenir les següents dades:

Persona de contacte: nom, email i telèfon
Nom del projecte
Tipus d’administració: local, autonòmica, diputació o altre organisme
Organisme que representa
Responsable del projecte: nom, email i telèfon
Breu descripció del projecte (màxim 3 línies)
Categoria a la què es presenta

No s’avaluaran les propostes que es presentin en altre format diferent al que es consta a les bases i que no continguin la fitxa descriptiva del projecte a la primera pàgina.

3.Les propostes hauran d’estar signades electrònicament pel seu autor

4.No s’admet l’enviament de més d’una proposta per autor o institució

5.El termini màxim d’enviament serà el 16 de maig de 2018.

6.El comitè de valoració del congrés estudiarà i analitzarà totes les candidatures presentades i farà una selecció en base als seus coneixements i experiència en l’àmbit que es tracta com a professionals experts en la matèria i triarà fins a 3 candidats finalistes amb opció al premi.

7.Els guanyadors de cada una de les categories dels premis es donarà a conèixer durant el congrés

8.Les propostes acceptades, i seleccionades pel comitè del congrés, seran seleccionades per a què els seus autors les puguin exposar de forma presencial a una sessió posterior que es realitzarà a Cunit, sota el lema JORNADA INNOVACIÓ LOCALTIC CUNIT.

Es comunicarà als autors amb suficient antelació el dia, l’hora i la ubicació per a què siguin exposades a la I Jornada d’Innovació Localtic Cunit.

9.Les propostes que no compleixin amb els requisits sol·licitats, o es rebin fora de termini, no podran ser tingudes en compte

10.La presentació de les propostes per a la seva avaluació, implica l’acceptació per part de l’autor de les condicions anteriors

Cunit, a data de signatura electrònica

Vanesa Vilaseca – Tècnica TIC – Ajuntament de Cunit