Patrocinadors

 

BASES I CONDICIONS PER A LA SELECCIÓ D’EMPRESES PATROCINADORES DEL III CONGRÉS TECNOLÒGIC LOCALTIC CUNIT 2018

 

1.-OBJECTE DE LES BASES

 L’objecte de les presents bases és d’una banda definir els tipus de patrocinis que l’Ajuntament de Cunit ofereix com a organitzador de l’esdeveniment III Congrés LOCALTIC Cunit 2018 (24 i 25 de maig de 2018), a les empreses que vulguin acollir-se, i d’una altra banda regular la forma de sol·licitar el patrocini a l’Ajuntament de Cunit.

Per això es realitza una crida pública, a través de la web municipal (www.cunit.cat) i web de l’esdeveniment (http://localtic.cunit.cat i http://www.localtic.cat ), a presentar ofertes de patrocini que es recullen en aquestes bases.

Un cop seleccionades les ofertes de les empreses es signarà un conveni entre l’Ajuntament i l’empresa qui vulgui acollir-se al patrocini, amb l’objecte de regular les condicions del tipus de patrocini al que es vulguin acollir, i que culminarà amb la signatura d’ambdues parts.

 

2.-LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ D’OFERTES 

Amb l’objecte de disposar de temps suficient per a definir les col·laboracions, el termini de presentació de les ofertes finalitzarà el dia 4 de maig de 2018.

Les ofertes es presentaran a les oficines de la OAC de l’Ajuntament de Cunit, al carrer major, número 12, mitjançant instància o via telemàtica a la seu electrònica municipal (www.cunit.cat) on l’empresa haurà d’especificar el tipus de patrocini al que es vol acollir d’acord amb la base tercera.

 

3.-TIPUS DE PATROCINIS

Els patrocinis establerts per l’Ajuntament de Cunit, i als quals es podran acollir les empreses podran ser de dues tipologies:

 

3.1.- Patrocini econòmic

Dins del patrocini econòmic, es podran acollir a les següents categories:

A. Patrocini bronze

Aquest nivell de patrocini dóna dret al següent:

L’import d’aquest patrocini és de 599 € pels dos dies de Congrés

B. Patrocini plata

A més d’incloure tots els beneficis del nivell Bronze, aquest nivell dona dret al següent:

L’import d’aquest patrocini és de 899€ pels dos dies de Congrés

C. Patrocini Or

A més d’incloure tots els beneficis del nivell bronze i plata, aquest nivell de patrocini dóna dret al següent:

L’import d’aquest patrocini és de 1299€ pels dos dies de Congrés

D. Patrocini Platí

A més d’incloure tots els beneficis dels nivells or, bronze i plata, aquest nivell de patrocini dóna dret al següent:

L’import d’aquest patrocini és de 2300€ pels dos dies de Congrés

3.2.-Patrocini material i de servei pel congrés

Les empreses es podran acollir al patrocini de material i de serveis pel congrés. En aquest cas, com la gamma d’opcions pels patrocinadors és essencialment infinita, en el moment que presentin la sol·licitud d’acollir-se a aquest tipus de patrocini, hauran d’especificar i quantificar econòmicament el material i/o servei que vulguin oferir pel congrés.

La regidoria TIC atorgarà a cada empresa el nivell de patrocini del què es beneficiarà, que podrà ser l’or, la plata o el bronze.

No seran acceptades les sol·licituds  de patrocini material i/o de serveis que no siguin destinades expressament  a l’organització de l’esdeveniment del LOCALTIC 2018.

4.-REQUISITS I OBLIGACIONS DELS PATROCINADORS

Requisits

Qui desitgin sol·licitar algun tipus de patrocini hauran de reunir els següents requisits en el moment de presentar la sol·licitud

 

Obligacions

Sense perjudici de les obligacions que es senyalen en el conveni, els patrocinadors hauran de complir les següents obligacions:

 

5.-DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Les empreses que vulguin optar podran presentar una instància al Registre d’Entrada de l’Ajuntament sol·licitant el tipus de patrocini al que es vulguin acollir d’acord amb la base tercera.

 

6.-  SELECCIÓ I ADMISSIÓ DELS PATROCINADORS

En principi, s’admetran tots els patrocinadors que compleixin els requisits de la base quarta.

Tanmateix,  resta facultada l’Àrea de Noves Tecnologies de l’Ajuntament per desestimar les ofertes de col·laboració que no es considerin adequades per la imatge o pel bon desenvolupament de l’esdeveniment.

El procés d’admissió i selecció de patrocinadors es realitzarà per l’Àrea de Noves Tecnologies i no està sotmès a la regulació del Reial Decret legislatiu 3/2011, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Les decisions que es realitzin durant aquest procés no seran susceptibles de recurs ni cap reclamació.

 

7.- APROVACIÓ I SIGNATURA DELS CONVENIS

Les sol·licituds de patrocini que hagin estat admeses d’acord amb la base anterior culminaran amb la signatura d’un conveni de col·laboració  amb l’Ajuntament de Cunit prèvia aprovació per part de l’òrgan competent de l’Ajuntament als efectes conseqüents.

 

8.- NATURALESA JURÍDICA

Aquest procediment administratiu  es troba exclòs expressament   del Text refós de la Llei de Contractes, aprovat per Reial Decret legislatiu 3/2011 en virtut de l’article 4.1 lletra d) del mateix text. 

Les qüestions litigioses que, en el seu cas, es suscitin en relació als efectes, compliment i extinció dels convenis signats tindran que resoldre’s davant la jurisdicció civil, sense perjudici de la possibilitat de remetre les controvèrsies a un arbitratge, en conformitat amb les disposicions de la Llei 60/2003, de 26 de desembre.

Cunit,  a 16 de febrer de 2018
Vanesa Vilaseca
Tècnica TIC
Ajuntament de Cunit

 

 

VOLS SER PATROCINADOR? Pots veure les bases i condicions per a la selecció d'empreses patrocinadores del IV CONGRÉS TECNOLÒGIC LOCALTIC CUNIT 2019.

Més informació