Patrocini

BASES I CONDICIONS PER A LA SELECCIÓ D’EMPRESES PATROCINADORES DEL IV CONGRÉS TECNOLÒGIC LOCALTIC CUNIT 2019

1.-OBJECTE DE LES BASES

L’objecte de les presents bases és d’una banda definir els tipus de patrocinis que l’Ajuntament de Cunit ofereix com a organitzador de l’esdeveniment IV Congrés LOCALTIC Cunit 2019, a les empreses que vulguin acollir-se, i d’una altra banda regular la forma de sol·licitar el patrocini a l’Ajuntament de Cunit.

Per això es realitza una crida pública, a través de la web municipal (www.cunit.cat) i web de l’esdeveniment (https://www.localtic.cat ), a presentar ofertes de patrocini que es recullen en aquestes bases.

Un cop seleccionades les ofertes de les empreses es signarà un conveni entre l’Ajuntament i l’empresa qui vulgui acollir-se al patrocini, amb l’objecte de regular les condicions del tipus de patrocini al que es vulguin acollir, i que culminarà amb la signatura d’ambdues parts.

2.-LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ D’OFERTES

Amb l’objecte de disposar de temps suficient per a definir les col·laboracions, el termini de presentació de les ofertes finalitzarà el dia 30 d’abril de 2019.

Les ofertes es presentaran a les oficines de la OAC de l’Ajuntament de Cunit, al carrer major, número 12, mitjançant instància o via telemàtica a la seu electrònica municipal (https://cunit.eadministracio.cat) on l’empresa haurà d’especificar el tipus de patrocini al que es vol acollir d’acord amb la base tercera.

3.-TIPUS DE PATROCINIS

Els patrocinis establerts per l’Ajuntament de Cunit, i als quals es podran acollir les empreses podran ser de dues tipologies:

 • Patrocini econòmic
 • Patrocini material i serveis pel Congrés

 

3.1.- Patrocini econòmic

Dins del patrocini econòmic, es podran acollir a les següents categories:

A.Patrocini bronze

Aquest nivell de patrocini dóna dret al següent:

 • Número obert de patrocinadors en aquest nivell
 • Inclusió d’un logotip a la web de l’esdeveniment
 • Inclusió d’un logotip en el material promocional de l’esdeveniment
 • Inclusió d’un logotip en la presentació de la sessió d’apertura
 • Distribució de publicitat durant el desenvolupament de l’esdeveniment
 • Inclusió d’un logotip en el photocall
 • Menció en diapositives durant els break
 • Possibilitat de participar al Congrés amb un espai de 20 minuts
 • Ocupar un espai de 3×1 metres a la zona d’estand (inclou electricitat màxim 1000w)
 • S’inclou els esmorzars i dinars dels dos dies i el sopar del 7 de maig

L’import d’aquest patrocini és de 599 € pels dos dies de Congrés

B.Patrocini plata

A més d’incloure tots els beneficis del nivell Bronze, aquest nivell dona dret al següent:

 • Número obert de patrocinadors en aquest nivell (sala comunicacions, sala multiusos, espai estand, espai innovació, restaurant, coffee break)
 • Logotips de més tamany que els patrocinadors de nivell Bronze
 • Reconeixement verbal en la sessió d’apertura
 • Opció de posar cartelleria en les sales
 • Menció en les notes de premsa i comunicacions de l’event
 • Possibilitat de participar al Congrés amb un espai de 30 minuts
 • Menció especial en els vídeos de l’esdeveniment

L’import d’aquest patrocini és de 999€ pels dos dies de Congrés

C.Patrocini Or

A més d’incloure tots els beneficis del nivell bronze i plata, aquest nivell de patrocini dóna dret al següent:

 • Número obert de patrocinadors en aquest nivell
 • Logotips destacats i de major mida que els patrocinadors de Bronze i plata
 • Menció en tots els anuncis relatius a l’esdeveniment
 • Entrevistes al patrocinador
 • Menció en l’inici, en la presentació del personatge principal
 • Menció en la cloenda institucional del congrés
 • Possibilitat d’ocupar un lloc a la mesa presidencial, tant a l’inici com a la cloenda
 • Logotip en totes les acreditacions (participants, mentors, ponents i organització)
 • Possibilitat de participar al Congrés amb un espai de 45 minuts
 • Informe detallat del resultat de l’esdeveniment
 • Becar a dues administracions que presentin projecte al IV Congrés LocalTIC (inclou la nit d’hotel del 7 de maig de 2019). Ho decidirà l’organització del Congrés

L’import d’aquest patrocini és de 1299€ pels dos dies de Congrés

D.Patrocini Platí

A més d’incloure tots els beneficis dels nivells or, bronze i plata, aquest nivell de patrocini dóna dret al següent:

 • 1 patrocinador en aquest nivell
 • Logotips destacats i de major mida que els patrocinadors Or, Bronze i plata, i amb un link a la seva pàgina d’internet.
 • Menció especial en tots els anuncis i cartellera relatius a l’esdeveniment
 • Entrevista al patrocinador
 • Retransmissió en directe de la ponència
 • Falques publicitàries:
  • Producció de la falca o missatge de patrocini
  • Falca de 30 segons
  • 2 falques al dia
  • Careta i agraïments del programa
  • 2 recordatoris durant el programa de què l’espai està patrocinat pel tipus de patrocini platí
  • 90 falques de 30” durant 30 dies
 • Menció en l’inici, en la presentació del personatge principal
 • Menció en la cloenda institucional del congrés
 • Possibilitat d’intervenir 2 minuts en la benvinguda institucional
 • Possibilitat d’intervenir 2 minuts en la cloenda institucional
 • Possibilitat d’ocupar un lloc a la mesa presidencial, tant a l’inici com a la cloenda
 • Logotip en totes les acreditacions (participants, mentors, ponents i organització)
 • Possibilitat de participar al Congrés amb dos espais: un de 45 minuts i un de 30 minuts
 • Informe detallat del resultat de l’esdeveniment
 • Becar a quatre administracions que presentin projecte al IV Congrés LocalTIC (inclou la nit d’hotel del 7 de maig de 2019). Ho decidirà l’organització del Congrés

L’import d’aquest patrocini és de 3000€ pels dos dies de Congrés

3.2.-Patrocini material i de servei pel congrés

Les empreses es podran acollir al patrocini de material i de serveis pel congrés. En aquest cas, com la gamma d’opcions pels patrocinadors és essencialment infinita, en el moment que presentin la sol·licitud d’acollir-se a aquest tipus de patrocini, hauran d’especificar i quantificar econòmicament el material i/o servei que vulguin oferir pel congrés.

La regidoria TIC atorgarà a cada empresa el nivell de patrocini del què es beneficiarà, que podrà ser l’or, la plata o el bronze.

No seran acceptades les sol·licituds de patrocini material i/o de serveis que no siguin destinades expressament a l’organització de l’esdeveniment del LOCALTIC 2019

4.-REQUISITS I OBLIGACIONS DELS PATROCINADORS

 1. Requisits

Qui desitgin sol·licitar algun tipus de patrocini hauran de reunir els següents requisits en el moment de presentar la sol·licitud

 • Ser persona natural o jurídica amb plena capacitat per a obrar

 

 1. Obligacions

Sense perjudici de les obligacions que es senyalen en el conveni, els patrocinadors hauran de complir les següents obligacions:

 • Els patrocinadors designaran un interlocutor amb l’Ajuntament
 • Els patrocinadors aportaran, a sol·licitud de l’Ajuntament, la documentació que acrediti el compliment dels requisits per a sol·licitar el patrocini.

 

5.-DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Les empreses que vulguin optar podran presentar una instància al Registre d’Entrada de l’Ajuntament sol·licitant el tipus de patrocini al que es vulguin acollir d’acord amb la base tercera.

6.- SELECCIÓ I ADMISSIÓ DELS PATROCINADORS

En principi, s’admetran tots els patrocinadors que compleixin els requisits de la base quarta.

Tanmateix, resta facultada l’Àrea TIC de l’Ajuntament per desestimar les ofertes de col·laboració que no es considerin adequades per la imatge o pel bon desenvolupament de l’esdeveniment.

El procés d’admissió i selecció de patrocinadors es realitzarà per l’Àrea TIC  i no està sotmès a la regulació de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic.  Les decisions que es realitzin durant aquest procés no seran susceptibles de recurs ni cap reclamació.

7.- APROVACIÓ I SIGNATURA DELS CONVENIS

Les sol·licituds de patrocini que hagin estat admeses d’acord amb la base anterior culminaran amb la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Cunit prèvia aprovació per part de l’òrgan competent de l’Ajuntament als efectes conseqüents.

8.- NATURALESA JURÍDICA

Aquest procediment administratiu es troba exclòs expressament de la Llei de Contractes del sectorp úblic, aprovada per la Llei 9/2017

Les qüestions litigioses que, en el seu cas, es suscitin en relació als efectes, compliment i extinció dels convenis signats tindran que resoldre’s davant la jurisdicció civil, sense perjudici de la possibilitat de remetre les controvèrsies a un arbitratge, en conformitat amb les disposicions de la Llei 60/2003, de 26 de desembre

Cunit, a data de signatura electrònica

Vanesa Vilaseca – Tècnica TIC – Ajuntament de Cunit